Reglement 2024


Deltagelse: Kippermocupen 2024 er åpen for alle klubber tilsluttet FIFA gjennom sine respektive lands fotballforbund, og spilles etter NFF’s regelverk, Nordland Fotballkrets og Kippermocupens  særbestemmelser.

Fair play: 
En klubbs spillere, ledere, trenere og støtteapparat skal i tilknytning både til egne og andre klubbers kamper, etterleve prinsippene om lojalitet, integritet og fair play (god sportsånd). Ingen av aktørene skal forsøke å påvirke resultatet i en kamp gjennom usportslig adferd.

Ytterligere INFO

Sammensatte lags deltakelse: Sammensatte lag som har dispensasjon fra krets eller NFF kan delta i turneringen. Slike dispensasjoner må fremvises i sekretariatet før lagets første kamp. Spillere som deltar på et sammensatt lag har ikke mulighet til å delta på andre lag i turneringen.

Klasser og spilletid:  

3v3 Miniputt inntil 7 år: 7. min

5v5 Minuputt 8-9 år: 2 x 15.min

7'er Lillejenter/gutter 10-12: 2 x 15.min

9'er Smågutter/jenter 13 år: 2 x 20

11'er Gutter/Jenter (17) 14-17 år: 2 x 20


Dommere: Kippermocupens dommerkomite er ansvarlig for dommeroppsett. Det benyttes autoriserte kretsdommere i de fleste klassene. 3'er fotball dømmes av MILs juniorer.

Premiering:
Gutter, jenter, smågutter og småjenter:
- Lagpokal 1.-2. plass.
- Gull-, sølv- og bronsemedaljer til samtlige registrerte spillere.

Miniputter, lillegutter og lillejenter:
- Deltakerdiplom til samtlige registrerte spillere.
- Deltakermedalje til samtlige registrerte spillere.

Mosjøen IL og Kippermocupen har fokus på Fair Play, og at man skal ha respekt for medspillere, motspillere, dommere og andre aktører på fotballbanen. Ved turneringsslutt blir det utdelt en Fair Play-pokal til et lag som i ekstra stor grad har levd opp til ideen om Fair Play.

Kampreglement:

Drakter: Bortelaget skal skifte drakter dersom draktene etter dommerens skjønn er for like. Vester kan benyttes som reservedrakter. Lagene må selv besørge for dette.

Spillerens utstyr: Alle spillere skal bruke leggbeskyttelse. Det er lagledelsens ansvar å påse at spillernes utstyr er i orden ved kampstart.

Ballen: Hjemmelaget skal stille med to godkjente matchballer. I 3er fotball (opp til og med 7 år) stiller arrangørklubben med baller. For klassene lillejenter, lillegutter, smågutter og småjenter (11-14 år) brukes det det 4er ball, i gutte- og jenteklassene (15-17 år) skal det benyttes 5er ball. Bruk av feil ballstørrelse er ikke protestgrunnlag.

Fremmøte:Alle lag plikter å stille ferdig skiftet før kampstart. Lag som ikke møter til fastsatt kampstart uten særlig grunn, taper kampen på walkover 0-3. Det er juryen som til enhver tid tar standpunkt til hva som er «særlig grunn» ved manglende oppmøte.
Vi gjør oppmerksom på at lagene plikter å oppdatere seg på den til enhver tid gjeldende versjon av kampoppsettet som er tilgjengelig på turneringens nettsider og i sekretariatet.
Lagene stiller på den banehalvdel dommeren bestemmer. Dette skal være avklart før kampstart.

Spillebane: For spillebaner henvises det til kampoppsettet og baneoversikt tilgjengelig på turneringens nettsider og i sekretariat.

Forbehold om vær: Dersom vær og/eller baneforhold (eller andre hensyn arrangøren ikke råder over) ikke tillater planlagt bruk av spillebanen, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen. Påmeldingsavgift og eventuelle andre utgifter for det enkelte lag refunderes ikke. Flytting av kamper til andre baner i området kan være aktuelt. Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen.

Spillesystemer: For spilleformene i turnering, se  denne linken. Arrangør og dommere bruker regelverk som er gjeldende innenfor de ulike spillesystemer i henhold til NFFs regelverk. For reglement for 3er fotball se link:  3V3 Norge

Gruppespill og sluttspill:
Innledende kamper:
3 poeng for seier
1 poeng for uavgjort
0 poeng for tap

Ved poenglikhet skilles lagene på følgende måte:
1) Målforskjell
2) Flest scorede mål
3) Innbyrdes oppgjør
4) Loddtrekning

Sluttspill: 
I utgangspunktet går de to beste lagene i hver gruppe går til sluttspill, men avhengig av antall påmeldte lag i hver klasse kan også flere/færre lag fra gruppene komme til sluttspillet.

For kåring av beste toer, treer, osv. ved ulikt antall lag i gruppene, blir kampene mot de dårligste lag(ene) strøket, slik at alle stiller med likt antall kamper.

Ved uavgjort i sluttspill før finale kåres vinner på følgende måte:
1) Flest antall cornere
2) Loddtrekning

I finalene kåres vinner ved straffesparkkonkurranse, dersom stillingen er uavgjort ved full tid.

Spilleberettigelse: For å være spilleberettiget må en spiller:
– være spilleberettiget for klubben han skal spille for
– fylle alderskravene i henhold til NFFs regelverk og Kippermocupens klasser
– være oppført på spillerlisten som skal være levert i henhold til frister
– kun delta på ett lag i samme klasse
– Dersom det brukes lånespillere fra andre klubber må bekreftelse fra klubb om bruk av spilleren leveres sekretariatet før første kamp.

Spillerlister/lagsliste: Alle lag fra og med 12 år skal levere lagsliste med alle spillernes navn og fødselsdato/år før lagets første kamp. Det er ikke tillatt å føre opp nye spillere på spillelisten underveis i turneringen hvis det ikke er særskilt gode grunner til det som er godkjent av sekretariatet. Lagslisten legges inn i Cupmanager. Dersom dette ikke skjer vil laget miste retten til å delta i turneringen. Lag som deltar i klasser opp til og med 11 år trenger ikke å levere lagsliste.

Ansvarlig lagleder med kontaktinfo skal oppgis på lagslisten.

Unntak fra kravene til alder:
Overårige spillere kan nyttes iht. NFFs kampreglement, dvs. inntil 2 overårige for 11er- og 9erfotball, og 1 overårig spiller 7er fotball på banen samtidig. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel. Overårig spiller kan delta på annet lag i ordinært seriespill. Overårige spillere skal markeres spesielt på lagsliste og motstander skal før kampstart bli informert om trøyenummer på overårig spiller(e).  Overårige spillere i 3er fotball skal godkjennes med dommer og trener for motstanderlag før kamp.

Dispensasjon fra kravene til alder: Kippermocupen gir ingen dispensasjoner fra kravene til alder ut over det som kompetent myndighet/krets har gitt. En eventuell dispensasjon som er gitt av krets skal legges ved lagslisten før første kamp.

Bruk av ikke spillerberettighet spiller: Dersom en klubb eller et lag benytter en spiller som ikke er spilleberettiget, taper laget kampen på walkover (resultatet settes til 0-3).

Antall innbyttere i hver kamp:Lag kan benytte inntil 7 innbyttere i hver kamp, Anbefalt antall spillere på hvert lag i treerfotball er 4 (3 på banen samtidig + 1 innbytter). Spiller som er byttet ut, kan settes inn igjen (gjelder alle spillformer). Spiller som skal inn på banen kan ikke inntre før spiller som skal av er helt av banen. Alle innbytter skal skje ved midtlinjen.

Turneringsjury og sanksjonsreglement

Jury: Til å behandle saker etter turneringsreglementet samt protester skal arrangøren opprette en jury på minst 3 medlemmer. Leder av juryen sitter også i sekretariatet og er medlem av arrangørklubben. Alle jurymedlemmene skal være medlem av en klubb som igjen er medlem av NFF.

  1. Juryen kan ilegge følgende sanksjoner:
    a) Irettesetting.
    b) Karantene for spiller, trener eller leder fra en eller flere kamper i turneringen.
    c) Tap av kamp i turneringen som laget har vunnet eller spilt uavgjort. Motstanderen tilkjennes tre poeng. Kampresultat settes til 0-3.
    d) Utelukkelse av lag fra turneringen.

Protester: Protester skal være undertegnet av lagleder og må leveres skriftlig til sekretariatet senest 30 minutter etter kampslutt.
Protest på alder: 
Ved evt. protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillerne det protesteres på. Generell protest på alder godtas ikke.
Protestgebyr: 
Når protesten leveres skal det betales et gebyr på kr 500,-. Gebyret tilbakebetales hvis protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig.

Advarsel- gult kort: NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder. Det er ikke 5 min. utvisning på gult kort. 

Advarsel- rødt kort: 
NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder.

Utmåling av karantene: 
Det er opp til juryen å fastsette sanksjon etter en utvisning. Straffen fastsettes i samsvar med retningslinjer fra NFF. Avgjørelsen fra juryen er endelig. Dersom spilleren har begått en forseelse som innebærer utelukkelse for to eller flere kamper, vil spiller/lag få beskjed om det. Om ikke spiller/lag mottar noen beskjed betyr det at det skal sones en kamps karantene. Lagleder og spiller plikter å sørge for at dette håndheves.

Karantene sones i påfølgende kamp(er) under turneringen. Spillere soner ikke karantene i kamper etter turneringens slutt.

Opptreden til supportere, klubber/lag, trenere, ledere og utøvere

Upassende opptreden: Opptreden som anses som åpenbart upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse er når spillere, dommere, lagledere og/eller supportere verbalt eller på andre måter opptrer slik at andre spillere, dommere, lagledere eller publikum blir utsatt for fornærmende opptreden.

Upassende opptreden fra ledere m.v. : Det er lagleders ansvar å sørge for at alle som er tilknyttet laget/klubben, også supportere og foreldre, ikke opptrer på en måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse. Klubber og lag kan i samsvar med NFFs lover bli ilagt sanksjoner av turneringens jury for overtredelse av turneringens egne bestemmelser.

Upassende oppførsel fra utøvere: Juryen kan ilegge sanksjoner til utøvere som utenfor dommerens myndighetsområde opptrer på en måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse.

Saksbehandling: Juryen vil søke å innhente forklaring fra de involverte parter, som pålegges å møte for juryen etter innkalling. Dersom de unnlater å møte vil dette medføre tapt forklaringsrett. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.

Bortvist trener eller lagleder

NFFs regelverk for advarsler og utvisninger gjelder med følgende nødvendige tilpasninger:

Automatisk utelukkelse: Trenere og ledere som av dommeren blir bortvist fra spillebanens nærområde eller fra lagledelsens område under kamp, mister retten til å lede laget resten av kampen, og er utelukket fra neste kamp i turneringen for samme lag, med mindre juryen bestemmer noe annet.

Utelukkelse i flere kamper: Dersom utelukkelsen gir to eller flere kampers utelukkelse, er trenere/ledere utelukket fra å ha en funksjon på alle lag inntil sanksjonen er sonet.

Forklaringsrett: Bortvist trener eller leder gis mulighet til å gi skriftlig forklaring til juryen etter bortvisning, senest 30 minutter etter at kampen er avsluttet. Dersom forklaring ikke foreligger vil avgjørelsen baseres på dommerens rapport.